Một số bạn sau khi cài xong bản vray 3.4 thì có hỏi mình là “cài xong vray 3.4 nhưng lúc mình sử dụng phần vray camera thì không thấy vray physical camera“. Sau khi đọc ở trang chủ 3dmax và phần help của vray thì mình có câu trả lời là Từ 3dmax 2016 thì không thể tạo VRayPhysicalCamera trực tiếp như trước vì đã có 3ds Max Physical camera thay thế rồi. Nếu muốn tạo và dùng VRayPhysicalCamera như trước thì bạn có thể chạy đoạn scrip:

vrayCreateVRayPhysicalCamera()

3ds Max Physical camera là gì?

3ds Max Physical camera có chức năng hoàn toàn tương tự như VRayPhysicalCamera. Từ bản 3dmax 2016 nếu bạn muốn dùng VRayPhysicalCamera thì không thể tạo trực tiếp được như trước. Khi bạn tạo một 3ds Max Physical camera thì Exposure Control sẽ được tạo. Và bạn sử dụng Exposure Control này để kiểm soát  setting ánh sáng của bức hình render.

cách tạp 3ds Max Physical camera
Cách tạp 3ds Max Physical camera
Exposure Control 3ds Max Physical camera
Exposure Control 3ds Max Physical camera

Nếu muốn tạo và dùng VRayPhysicalCamera như trước thì bạn có thể chạy đoạn scrip:

vrayCreateVRayPhysicalCamera()

VRayPhysicalCamera là gì?

VRayPhysicalCamera trong 3dmax cho phép bạn tạo một máy ảnh ảo có các chức năng, thông số hoàn toàn giống một DSLR thực tế. (ví dụ  f-stop, lens focal length,…) Nó sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập ánh sáng hơn khi sử dụng các nguồn sáng thực tế của vray như VRayLight, VRaySun và VRaySky

Ý nghĩa bảng setting VRayPhysicalCamera

Come back soon….!

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY